3G上网卡建模小教程

论坛里牛友的提问,如何快速建下面这个图的模型


大概思路如下

1 画三条结构相同的线(阶数、控制点相同)

2 Extrude surface

3 Loft surface(注意,选择上部曲面的边缘)

4 Revolve Surface

5 Move 所选择的控制点

6 Revolve Surface

7Move 所选择的控制点

8 Mirror Surface

9 Loft Surface

10 完成剩下的

原创教程,谢绝转载,产品为深圳华为公司3G上网网卡,产品版权归其所有
                                                                                                                                                                      Shaper3d 论坛 技术支持团队

此条目发表在建模技巧分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。